Home / دویچه وله (صفحه 2)

دویچه وله

پروازول: بحث جاری در قبال پناهجویان، به ادغام ضربه می‌زند

سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول"، به وزیر داخله آلمان در پیوند به خواست های سختگیرانه اش برای کاهش شمار پناهجویان اتهام های شدیدی وارد کرده است. این سازمان گفته است که چنین بحث هایی روند ادغام پناهجویان را آسیب می زند.

ادامه مطلب

پروازول: بحث جاری در قبال پناهجویان، به ادغام ضربه می‌زند

سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول"، به وزیر داخله آلمان در پیوند به خواست های سختگیرانه اش برای کاهش شمار پناهجویان اتهام های شدیدی وارد کرده است. این سازمان گفته است که چنین بحث هایی روند ادغام پناهجویان را آسیب می زند.

ادامه مطلب