در مراسم گرامی‌داشت از روز معلم مطرح شد: وضعیت آمـوزش و پـرورش در افغـانستان نگـران کننـده است

در مراسم گرامی‌داشت از روز معلم مطرح شد: وضعیت آمـوزش و پـرورش در افغـانستان نگـران کننـده است , ۲۲:۵۹:۵۶

آخرین اخبار